Skip to content

Akreditace ISO, CE certifikace, REACH

Co je to ISO akreditace?

Akreditace je uznání certifikačního orgánu pro provádění certifikací podle jednotlivých norem. V každé zemi existuje akreditační úřad, který tyto akreditace uděluje po splnění kritérií, která jsou rovněž stanovena mezinárodními normami. Výrobní sklad v Kouřimi je momentálně certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009 (Management kvality) a ČSN EN ISO 14001:2005 (Environmentální management). V nejbližší době dojde k certifikaci dle ČSN EN ISO 18001 (Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Co je to CE značení?

Od roku 1995 se CE značení ve své současné podobě objevuje na výrobcích, se kterými je obchodováno v rámci Evropského hospodářského prostoru mezi 27 členskými státy EU a 3 státy Evropského sdružení volného obchodu. Cílem je umožnit volný pohyb zboží na evropském trhu.

Podle CPR (Construction Products Regulation) není od 1. 7. 2013 možné na evropský trh umístit žádný produkt vyrobený a dodaný v souladu s harmonizovanými evropskými normami (hEN), aniž by na něm byla CE značka. Nezbytnou podmínkou označení CE je Prohlášení o vlastnostech (PoV, Declaration of performance – DOP).

Co je to Prohlášení o vlastnostech?

Prohlášení o vlastnostech uvádí vlastnosti daného stavebního výrobku - konkrétní úrovně ve vztahu k základním charakteristikám výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací. (V případě asfaltu harmonizovanou normou – hEN.) Kopie prohlášení se poskytuje příjemci na vyžádání v tištěné či elektronické podobě v jazyce země, která dáva výrobek na trh. 

Existují výjimky, kdy výrobce nevydá Prohlášení o vlastnostech a neoznačí výrobek CE, např. nesériový výrobek zabudovaný firmou v  jediné konkrétní stavbě.

Co je to REACH?

REACH (Registrace, Evaluace – hodnocení, Autorizace – povolování a omezování CHemických látek) je zkratka pro chemickou politiku Evropské unie. Jejím záměrem je zvýšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí při zachování zdravého konkurenčního prostředí na trhu. Nařízení z 1. června 2007 se týká látek vyráběných v EU nebo dovážených do EU v množství větším než 1 tuna ročně. Za registraci látek jsou zodpovědní jejich výrobci a dovozci.

V divizi Total Bitumen jsme plně přesvědčeni o nutnosti implementace tohoto nařízení a vyčlenili jsme dostatečné lidské a finanční zdroje, abychom tak učinili.