Právní upozornění - TOTAL ČR

Právní upozornění

Toto právní upozornění se vztahuje na veškerý obsah těchto webových stránek. Před návštěvou a užíváním těchto stránek si pečlivě přečtěte níže uvedené podmínky. Užívání těchto stránek znamená souhlas s těmito podmínkami, ať už se u nás zaregistrujete či nikoli.

Úvodní ustanovení

Stránka www.total.cz je provozována společností TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., 

IČ: 41189671, se sídlem Pobřežní 620/3, budova IBC/C, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3582 (dále jen „společnost Total ČR“) s cílem informovat veřejnost o produktech a službách, které nabízí zejména prostřednictvím své sítě obchodních zástupců. Stránka je určena výhradně pro osobní nekomerční využití v souladu s právním řádem České republiky.

Přestože úplnosti, přesnosti a aktuálnosti stránky je věnována veškerá péče, informace na stránce obsažené jsou pouze obecné povahy, mohou být bez dalšího měněny a společnost Total ČR nezavazují. Údaje vztahující se k jednotlivým produktům mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření kupní ani jiné smlouvy. V zájmu trvalého zdokonalování svých produktů si společnost Total ČR vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího modifikovat obsah k popisovaným produktům a specifikacím představovaným na těchto stránkách. Společnost Total ČR nenese odpovědnost za případné chyby nebo omyly. Bližší informace o sortimentu, technické specifikaci produktů, cenách, dodacích termínech lze získat na vyžádání u obchodních zástupců Total ČR. 

Tato stránka a její jednotlivé součásti požívají ochrany podle předpisů v oblasti práva duševního, resp. průmyslového vlastnictví a dalších obecně závazných právních předpisů. Jakékoli nakládání se stránkou nebo jejím obsahem provedené v rozporu s jejich účelem, a to bez ohledu na způsob či formu (zejména kopírování, reprodukování, publikování, upravování celé stránky, jejích jednotlivých částí nebo zdrojového kódu), je bez předem uděleného písemného svolení společnosti Total ČR zakázáno.

Duševní vlastnictví

Autorská práva 

Veškeré informace na tomto webovém serveru (dokumenty na stránkách a veškeré prvky vytvořené pro tyto stránky) jsou vlastnictvím společnosti Total ČR a řídí se zákony o autorských právech platnými v okamžiku zveřejnění na tomto webovém serveru. Kopie dokumentů zveřejněných na těchto stránkách mohou být zhotovovány pouze jako informativní, určené výhradně pro soukromé účely. Pokud jde o práva z duševního vlastnictví, žádné osobě není poskytnuta jiná licence nebo jiné právo než právo prohlížet si tyto stránky. Reprodukce dokumentů z těchto stránek je možná pouze pro informaci a pro osobní, soukromé užití: vytváření a užívání kopií pro jiné účely je výslovně zakázáno. 

Chráněné názvy 

Veškeré firemní názvy, loga a ochrannou známkou® a obchodní značkouTM opatřené produkty uvedené na těchto stránkách patří Skupině Total. Nesmějí být užity bez předchozího písemného souhlasu společnosti Total ČR. 

Ochrana osobních údajů

Společnost Total ČR respektuje soukromí uživatelů těchto stránek. V souladu s obecně závaznými právními předpisy společnost Total ČR garantuje uživatelům ochranu jimi poskytnutých osobních údajů. Společnost Total ČR neshromažďuje ani nijakým způsobem nezpracovává osobní údaje uživatelů těchto stránek bez jejich souhlasu uděleného v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Údaje dobrovolně poskytnuté jejich subjekty jsou zpracovávány pouze v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny. 

Internet

Prohlížení těchto stránek předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Každý uživatel by měl učinit opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i dalších stránek, na které mohou odkazovat, je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Společnost Total ČR ani členové její obchodní sítě nenesou odpovědnost za případnou škodu či jinou újmu vzniklou připojením se na stránku, jejím prohlížením, nefunkčností nebo nedostupností, a to bez ohledu na jejich příčinu. Společnost Total ČR nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Tyto stránky využívají dočasné soubory („cookies“), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit. 

Copyright © 2014 TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.

?? ?? ??
X

Tyto stránky používají soubory cookie.

Pokračováním prohlížení těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, které nám umožňují poskytnout vám optimální službu a individualizovaný obsah.

Více informací.